eu, toco, guitarra, instrumento, rock, palheta, garoto, play